Obywatelstwo


Wiele osób mieszkających w Niemczech już od lat, zastanawia się nad wyrobieniem sobie niemieckiego dowodu osobistego co w życiu codziennym jest sporym ułatwieniem, a co za tym idzie i za uzyskaniem niemieckiego obywatelstwa (Einbürgerung). W Niemczech można je otrzymać, spełniając pewne warunki, o których napiszę poniżej, zachowując obywatelstwo polskie bez konieczności zrzekania się go.

 

Żeby starać się o obywatelstwo niemieckie trzeba spełniać następujące warunki:

 

–        być obywatelem Unii Europejskiej lub posiadać pozwolenie na pobyt (w przypadku obywateli spoza UE)

–        co najmniej 8 lat pobytu w Niemczech (w niektórych przypadkach okres ten może być skrócony np. ślub z obywatelem Niemiec skraca ten okres do 3 lat)

–        zabezpieczenie utrzymania się

–        znajomość języka niemieckiego

–        niekaralność

–        znajomość wybranych zagadnień z historii, polityki i prawa

–        zrzeczenie się swojego obywatelstwa na rzecz niemieckiego (nie dotyczy to obywateli polskich)

 

Spełniając powyższe warunki możemy rozpocząć całą procedurę, zaczynając od ustalenia  terminu w urzędzie w miejscu zamieszkania (np. Einbürgerungsamt). Podczas rozmowy z urzędnikiem otrzymamy wniosek, wraz z lista dokumentów, które musimy do niego dołączyć. Tutaj znajdziecie przykład takiego wniosku obowiązującego w NRW.

 

Bardzo ważne: wniosek podpisujemy tylko i wyłącznie przy urzędniku, dokumenty dołączamy w kopiach, ale oryginały musimy przedstawić do wglądu.

 

Koszt nadania obywatelstwa wynosi 255,00 euro na osobę. Dzieci małoletnie, które nie posiadają własnych dochodów i razem ze swoimi rodzicami (lub jednym z nich) dołączone są do wniosku, podlegają opłacie w wysokości 51,00 euro. W wielu przypadkach pobierana jest dodatkowo opłata za sprawdzenie niekaralności na terenie kraju pochodzenia w wys. ok. 17,00 euro.

Podczas składania wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami pobieranych jest 70% opłat, które w razie negatywnego rozpatrzenia nie są zwracane.

 

 

 

Zabezpieczenie utrzymania się

Jeżeli chcemy starać się o obywatelstwo musi udowodnić, że jesteśmy w stanie utrzymać siebie i swoją rodzinę na terenie Niemiec. Trzeba wówczas przedstawić umowę o prace wraz z rozliczeniem wynagrodzenia od pracodawcy z ostatnich 3 miesięcy lub dla osób prowadzących działalność odpowiednie zaświadczenia od księgowej lub urzędu skarbowego. Dochody ze świadczeń socjalnych (Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe) nie są brane pod uwagę, a osoba starająca się o obywatelstwo takich świadczeń nie może pobierać ponieważ oznaczłoby to, iż jest ciężarem dla budżetu tego państwa, w którym ubiega się o obywatelstwo. Jednak w szczególnych przypadkach pobieranie tych świadczeń nie skreśla takiej osoby z możliwości uzyskania obywatelstwa, wyjątkiem może być np. samotna matka, która pracuje, a mimo wszystko uzyskuje dopłatę z „jobcenter” (nie więcej  jak 30% dochodu).

 

 

Znajomość języka niemieckiego

Wymagane jest zdanie egzaminu z języka niemieckiego w piśmie i mowie na poziomie B1. Listę szkół przygotowujących, oraz miejsc gdzie można zdać egzamin, otrzymamy od urzędnika. Koszt egzaminu to ok. 100 euro. Tutaj znajdziecie więcej informacji na temat: „Deutsch-Test für Zuwanderer”.

 

 

Znajomość wybranych zagadnień z historii, polityki i prawa

Test potocznie zwany „politycznym” składa się z 33 pytań, w tym parę pytań odnośnie landu, w którym mieszkamy. Test trwa 60 minut. Przy każdym pytaniu mamy 4 odpowiedzi i trzeba wybrać prawidłową. Prawidłowo trzeba odpowiedzieć na co najmniej 17 pytań aby test był zaliczony.

Aby dobrze przygotować się do testu trzeba zapoznać się z pytaniami. Jest ich w sumie 310, z czego 300 pytań ogólnych i 10 z odnośnie Landu, w którym mieszkamy. Koszt takiego testu to 25 euro. Tutaj znajdziecie test z pytaniami dla poszczególnych Landów.

 

 

Po złożeniu wniosku wraz z dokumentami, maksymalnie do 4 tygodni, przyjdzie do nas list z urzędu i wtedy musimy wyznaczyć kolejny termin na spotkanie z urzędnikiem. Wówczas jeśli odpowiedź jest pozytywna i zostało przyznane nam obywatelstwo, dopłacamy pozostałą część kwoty,  składamy parę podpisów i otrzymujemy poświadczenie, że jesteśmy obywatelami Niemiec. Ten dokument jest bardzo ważny i trzeba go pilnować jak oka w głowie, ponieważ duplikatów nie wystawiają. Z tym dokumentem składamy wniosek o dowód osobisty.

 

 

Dzieci:

Dzieci urodzone na terenie Niemiec, którego jedno z rodziców jest Niemcem, nabywa automatycznie obywatelstwo niemieckie z godnie z zasadą „Prawa krwi” (Abstammungsprinzip)

 

Natomiast dzieci cudzoziemców urodzone na terenie Niemiec, mogą uzyskać obywatelstwo niemieckie poprzez urodzenie się w Niemczech (Geburtsrecht), jeśli jedno z rodziców spełnia następujące warunki:

 

– Od co najmniej trzech lat posiada zezwolenie na pobyt stały.

– Od ośmiu lat przebywa legalnie w Niemczech posiadając uprawnienia do pobytu stałego.

 

Dziecko cudzoziemców urodzone na terenie Niemiec, po ukończeniu 18-stu lat, ale przed  ukończeniem 23-ego roku życia, musi złożyć stosowne oświadczenie o dokonanym przez siebie wyborze zachowania niemieckiego obywatelstwa. Jeśli tego nie zrobi, po ukończeniu 23-ego roku życia automatycznie traci prawa do posiadania niemieckiego obywatelstwa.

 

Sposobem na zatrzymanie obu obywatelstw jest złożenie stosownego wniosku wyrażającego chęć zatrzymania również obywatelstwa niemieckiego nie zrzekając się obywatelstwa macierzystego (czyli polskiego).

 

Taki wniosek należy złożyć przed ukończeniem 21-ego roku życia, dzięki któremu dziecko urodzone w Niemczech może zachować oba obywatelstwa, bowiem żadne z Państw nie zabrania w swych przepisach posiadania podwójnego obywatelstwa.

 

Pamiętajmy, że w przypadku posiadania obywatelstwa niemieckiego, jesteśmy traktowani jako prawowici Niemcy i podlegamy prawu niemieckiemu. Nie możemy w razie potrzeby powoływać się ze skutkiem prawnym na obywatelstwo innego kraju.

 

 

Treść zawarta w artykule ma charakter ogólny i nie wiążący w kwestii interpretacji przepisów prawnych. Dla ich uzyskania należy zaczerpnąć informacji u osób wykwalifikowanych o omawianych w artykule kwestiach.

 

Żadna część ani całość artykułów  zamieszczonych na stronie www.service-as.de nie może być powielana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób  w tym także elektroniczny lub mechaniczny albo na wszelkich polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody.

 

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: (#200) Provide valid app ID Type: OAuthException